http://edepot.wur.nl/244314
Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

4.2 Bespreking van de geformuleerde onderzoeksvragen
Hieronder worden de onderzoeksvragen globaal beantwoord voor zover dat op basis van deze eerste
screening van de literatuur mogelijk is. Nadrukkelijk wordt daarbij vermeld dat dit voorlopige
antwoorden zijn onder (een groot) voorbehoud.

Is er op basis van de wetenschappelijke literatuur een antwoord te geven op de volgende vragen voor
de veel gehouden gezelschapsdieren (zoals hond, kat, cavia, hamster, konijn, kanarie, parkiet en
goudvis):
• Wat zijn de effecten veroorzaakt door het onthouden van daglicht bij dieren?
Antwoord: Vermoedelijk is er geen wetenschappelijk onderzoek wat sluitende antwoorden
kan geven voor de afzonderlijke diersoorten voor zover de vraag specifiek over
daglicht gaat (waarbij wel kunstlicht aanwezig is). Over het (volledig) onthouden
van licht is in voorkomende gevallen wel de nodige informatie beschikbaar.
• Is over het onthouden of overdoseren van (dag-)licht bekend of dit nadelige effecten op het welzijn of
de gezondheid van deze dieren oplevert of kan opleveren, en zo ja welke effecten zijn dit?
Antwoord: Ja. Het onthouden of overdoseren van licht kan in het algemeen vrij ernstige
nadelige effecten hebben op het dierenwelzijn. Daarbij moet gedacht worden aan
slaapstoornissen, huid- en oogproblemen en depressie-achtige verschijnselen.
• Zo ja, is bekend vanaf welke tijdsduur deze effecten optreden (weken/maanden?);
Antwoord: Nee, voor de diverse soorten gezelschapsdieren is hoogst waarschijnlijk geen
specifieke informatie bekend. Deze vraag is alleen te beantwoorden indien over
diersoorten heen geëxtrapoleerd zou kunnen worden, of wanneer duidelijke
expertopinies gepeild kunnen worden.
• Zo nee, zijn er sterke vermoedens te uiten op grond van onderzoek bij andere soorten dat dergelijke
effecten zullen optreden bij deze groepen;
Antwoord: Inschattingen kunnen waarschijnlijk wel gemaakt worden. Gelet op de grote
verschillen tussen soorten is het de vraag in hoeverre deze ‘hard’ gemaakt kunnen
worden.
• Is bekend of met (bepaalde vormen van) kunstlicht het optreden van deze nadelige welzijnseffecten
kan worden voorkomen dan wel vertraagd (cq versterkt);
Antwoord: zie hierboven, met name het antwoord op de eerste vraag.
• Aan welke eisen moet dit kunstlicht voldoen/ dan wel van welke (daglicht)lampen is aangetoond dat
zij nadelige effecten op welzijn en gezondheid uitstellen dan wel volledig kunnen voorkomen.
Antwoord: Het is vermoedelijk mogelijk een globaal kader te schetsen, waarbij voor
individuele diersoorten nadere invulling in meer of mindere mate mogelijk is
(bijvoorbeeld wanneer dieren bepaalde belichting nodig hebben vanwege de
botstofwisseling).
Besluit Houders van Dieren
Artikel 1.8 Behuizing
1. Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om aan de
ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen.