PDA

Bekijk Volledige Versie : handopfok niet meer toegestaanrupicola
15-06-2012, 11:52
voor u gevonden:


WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ. ENZ.

Besluit houdende regels met betrekking tot houders van dieren (Besluit houders van dieren).

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum),
nr. ......, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van
dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303), richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot
vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (Gecodificeerde versie; PbEU 2008, L 47),
richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van kalveren (Gecodificeerde versie; PbEU 2008, L 10); richtlijn 2007/43/EG van de Raad van
28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (PbEU
2007, L 182), richtlijn 99/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor
de bescherming van legkippen (PbEG 1999, L 203), richtlijn 99/22/EG van de Raad van 29 maart 1999
betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen (PbEG 1999, L 94), richtlijn 98/58/EG van de
Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (PbEG 1998,
L 221), de Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren (Trb. 1988, 1) en de artikelen
2.1, derde en vijfde lid, 2.2, tweede, derde, zevende, negende en tiende lid, 2.3, tweede en vierde lid,
onderdeel a, 2.8, tweede lid, 2.9, derde lid, 2.10, eerste tot en met vierde lid, 2.16, eerste lid, 7.1, 7.2,
eerste lid, 7.8, eerste lid, 10.1, vijfde lid, en 10.4 van de Wet dieren;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (datum en nummer));
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van
(datum), nr. ......, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:


(door Rupicola geselecteerde passage)

4.6 Scheiden van dieren

Het scheiden van jongen van hun ouders is een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis in het leven van
dieren. Bij gehouden dieren verloopt dat proces vaak anders dan bij de wilde voorouders van de productie van
gezelschapsdieren. Over het algemeen worden met name omwille van bedrijfseconomische
overwegingen dieren eerder gescheiden van hun moeder, dan de leeftijd waarop de dieren onder
natuurlijke omstandigheden hun moeder, sociale groep of omgeving verlaten. In de meeste gevallen
worden dieren bij hun moeders weggehaald, terwijl ze nog steeds afhankelijk zijn van melk. Soms gebeurt
dit direct na geboorte waardoor ieder ouderlijk contact volledig ontbreekt. Naast de omstandigheid, dat
moederdier en jong fysiek worden gescheiden, wordt ook het zogen beëindigd, verandert het dieet van de
nakomelingen en vinden er veranderingen plaats in de verzorging, bescherming en omgeving waarin de
dieren leven. Dit vormt een aantasting van de intrinsieke waarde van het dier, omdat het natuurlijke
gedrag wordt beperkt en kan om die reden ernstige welzijnsgevolgen hebben voor de nakomelingen en de
ouderdieren. Om die reden was voor een aantal diersoorten in het Besluit scheiden van dieren een
minimale leeftijd opgenomen waarop jongen van hun ouders mogen worden gescheiden. Voor varkens
stond deze minimale termijn in het Varkensbesluit, waarmee uitvoering werd gegeven aan de zogenoemde
varkensrichtlijn19. De in dit besluit opgenomen bepalingen waren gebaseerd op artikel 39 van de GWWD.
Thans biedt artikel 2.2, zevende lid, van de wet de basis voor dergelijke voorschriften. Op grond van dat
artikel is het verboden dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen diersoorten
of diercategorieën van het ouderdier te scheiden voordat die dieren een bij die maatregel vastgestelde
leeftijd hebben bereikt. Het doel van dit artikel is te voorkomen dat onaanvaardbare welzijnsproblemen
voor dier of ouderdier optreden als direct gevolg van te vroeg onttrekken van het jonge dier aan het
ouderdier.
Mede naar aanleiding van het commentaar dat was ingediend in het kader van de maatschappelijke
consultatie is bij de totstandkoming van het onderhavige besluit bezien of de in het Besluit scheiden van
dieren ter zake opgenomen voorschriften ongewijzigd gecontinueerd konden worden of dat zij aangepast
moesten worden op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daartoe heeft Wageningen UR Livestock
Research in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzocht of er,
uit oogpunt van welzijn en gezondheid van de dieren, misstanden voorkomen als gevolg van de
gehanteerde scheidingsleeftijd in de praktijk en zo ja, of er kennis beschikbaar is die het stellen van een
minimale of maximale termijn rechtvaardigt. Het onderzoek had betrekking op runderen, varkens,
schapen, geiten, paarden, nertsen en kippen, gezelschapsdieren, waaronder hond, kat, kleine knaagdieren,
fretten en papegaaien en enkele primaatsoorten. De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in het
rapport ‘Scheiden van dieren’20. Voorts is door Wageningen UR Livestock Research onderzoek verricht naar
de effecten van het scheiden van jongen en moederdier bij konijnen op gedrag en productie voor zowel
commercieel als hobbymatig gehouden konijnen. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in het rapport
‘Het spenen van konijnen’.
In voornoemde rapporten wordt geconcludeerd dat het hanteren van een niet passende leeftijd of methode
bij het volledig scheiden van dieren ingrijpende consequenties heeft op gebied van gezondheid en welzijn
van dieren. Dit betreft zowel de ouders als de nakomelingen. Het aanhouden van een in de natuur
voorkomende scheidingsleeftijd zorgt over het algemeen voor het minste ongerief. Door een verdergaande
domesticatie kan de gehouden diersoort verder af komen te staan van de natuurlijke voorouders, waardoor
een andere leeftijd, dan de leeftijd van de in de natuur voorkomende soortgenoten, beter is uit een
oogpunt van welzijn en gezondheid. Geconstateerd is dat voor die diersoorten waarvoor in het Besluit
scheiden van dieren een speenleeftijd was vastgelegd, het continueren van die leeftijd niet zal leiden tot
welzijns- of gezondheidsschade. Ten aanzien van primaten werd hierbij aangetekend dat de
speenmethode, de manier van scheiden en de sociale structuur voor en na het scheidingsmoment, van
cruciaal belang zijn voor een goede ontwikkeling van de jonge dieren en het minimaliseren van negatieve
gevolgen van het scheiden bij zowel moeder als nakomeling(en).

Voor zowel papegaaiachtigen als voor konijnen die bestemd zijn om als gezelschapsdier of voor de hobby
te worden gehouden, werd geadviseerd een minimale leeftijd voor het scheiden van het ouderdier op te
nemen onderscheidenlijk deze leeftijd te verhogen. Als reden daarvoor is aangevoerd dat het bij
papegaaiachtigen na het uitbroeden van het legsel voor de socialisatie en het aanleren van soortspecifiek
gedrag essentieel is, dat de jongen door de ouders groot worden gebracht in de nabijheid van
nestgenoten. Zoals ook naar voren kwam in de reacties naar aanleiding van de consultatie van het
ontwerp-besluit, wordt het breed gedragen dat kuikens van papegaaiachtigen niet eerder van de ouders
moeten worden gescheiden dan dat ze minimaal in staat zijn zelfstandig te eten. Indien dit niet gebeurt,
kunnen er zich ernstige gedragsproblemen bij de dieren gaan voordoen. De misstanden komen vooral voor
bij de midden- en grote papegaaiensoorten die als huiskamervogel worden verkocht. Dit betreft onder
meer poicephalus papegaaien soorten, pionus papegaaien, amazonepapegaaien, ara’s, kaketoes, grote en
kleine vasapapegaaien, grijze roodstaartpapegaaien, kraagpapegaaien, edelpapegaaien en caïques. Bij de
parkieten, zoals grasparkieten, valkparkieten, hangparkieten, en kleine papegaaien, zoals agapornissen en
andere dwergpapegaaiensoorten, komen de geconstateerde problemen minder vaak voor doordat deze
meestal veel goedkoper zijn in de aanschaf en de zogenoemde handopfok dan vaak niet lonend is.

De leeftijden waarop papegaaiachtigen van het ouderdier mogen worden gescheiden zullen bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Dit houdt verband met de grote variatie die op dit punt binnen de groep
papegaaien bestaat.
De in de ministeriële regeling op te nemen leeftijden kunnen om die reden worden gedifferentieerd al naar gelang de verschillen in leeftijd waarop de jonge dieren in staat zijn zelfstandig te eten die zich bij de te onderscheiden papegaaiachtigen voordoen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
dr. Henk Bleker

rupicola
15-06-2012, 12:02
Los van details rond een dergelijke differentiëring wordt/is het uitgangspunt dus dat jongen van de met name genoemde soorten papegaaien pas van de ouders mogen worden gescheiden als ze zelfstandig kunnen eten.

Dit betekent tevens dat het verhandelen van baby papegaaien -jonger dan de zelfstandig- de illegale status heeft verkregen.

Nu ben ik zeer benieuwd naar de uitwerking (strafbaarstelling) van deze regelgeving.

Degene die de vogels fysiek scheidt handelt in strijd met voornoemde regelgeving, dat is wel duidelijk, maar hoe zit het precies met degene die nestkuikens koopt, verkoopt, vervoert, onder zich heeft etc. ?

winterkoning
15-06-2012, 12:12
Toppie
word weer wat rupicola
gaat weer een hoop ellende en opschudding veroorzaken
sterkte

groetjes

stefkee
15-06-2012, 12:13
Is een druppel op een hete plaat, indien dit niet eurpees geregeld wordt!.

gewoon de grens overwippen en naar hartelust volwassen dieren handopfok kopen.
Goede regel slechte regel? Een tamme vogel die op je schouder zit heeft wel iets.

Heb wel en kanttekening, stel je hebt een koppel papegaaiachtigen, vb vlkparkieten. Het joing wordt verstoten door de ouders, dan moet je die laten doodgaan?

Ook ik heb ooit eens 3 jongen Valkparkieten handgevoed. Door omstandigheden had ik het nestblok niet weggenomen en was de temperatuur van +15° bij de eileggeing gezakt tot -15 ° toen de jongste vogel 7 dagen oud was. Of sterven of doodgaan. Heb ze toen handtam verkocht voor de prijs van niet hadtamme, dus niet uit winstgejach gedaan.

girlits
15-06-2012, 12:15
Hoe zit dat dan met eieren/jongen die uit de broedmachine komen omdat de ouders zelf niet broeden willen.

mvg eddie

winterkoning
15-06-2012, 12:19
Is een druppel op een hete plaat, indien dit niet eurpees geregeld wordt!.

gewoon de grens overwippen en naar hartelust volwassen dieren handopfok kopen.

QUOTE]

jij snapt het geloof ik niet

dit is /komt er nu ( er moet er altijd 1 de eerste zijn).
word "misbruik" op en van gemaakt ( want is een handeling die "gewoon/gewoonte " is in dat wereldje)
word geconstateerd en men stelt vast dat men het niet kan tegenhouden
wet word uitgebreid ( bv. op Europees niveau danwel de strafmaatregel )
doelstelling bereikt
en weer stukje verder met het dichtknijpen van het strotje van de vogelhobby.

het gaat altijd in stapjes en vaak zijn de eerste stapjes zeer "geruisloos". ( bewust/onbewust).

[QUOTE=girlits;180472]Hoe zit dat dan met eieren/jongen die uit de broedmachine komen omdat de ouders zelf niet broeden willen.

mvg eddie

uiteraard komt regelgeving met uitzonderings regels voor ( verder door denkend) bv. het bedrijfsleven(pluimvee) als voor particulier

Jeroen H
15-06-2012, 12:19
Goed nieuws!! :D

Ik had het hier en daar al gehoord, toen werd er ook bij gezegd dat er een uitzonderingsregel bij zou komen voor als de ouders niet zouden voeren/zouden overlijden etc. Ik heb de tekst even snel doorgescand, maar ik zie er niet zo snel iets over staan.

winterkoning
15-06-2012, 12:28
ik dacht dat het er niet meer van zou komen ( wist via bron al van wetsvoorstel af ).
blijkt toch dat er hier en daar nog wat doorgedrukt gaat worden dan in dit kabinet.succes in de papegaaien wereld

Daniel
15-06-2012, 12:32
Indien de gezondheid van het dier of het ouderdier in gevaar komt is handopfok inderdaad mogelijk.

En ik ben erg blij met deze wetgeving. En ik denk dat we als sector dit actief moeten ondersteunen.

stefkee
15-06-2012, 12:34
En ik ben erg blij met deze wetgeving. En ik denk dat we als sector dit actief moeten ondersteunen.

Ja ik ben ook pro deze maatregel, Liefst op Europees niveau.

Jeroen H
15-06-2012, 12:39
En ik ben erg blij met deze wetgeving. En ik denk dat we als sector dit actief moeten ondersteunen.

Helemaal mee eens. In mijn ogen is dit wetgeving die direct bijdraagt aan het welzijn van de dieren, als houder kan je daar alleen maar positief tegenover staan.

winterkoning
15-06-2012, 13:00
Indien de gezondheid van het dier of het ouderdier in gevaar komt is handopfok inderdaad mogelijk. .
juist en dit word dus de crux van dit "verhaal"."uit dierenwelzijn belang zoals die babypapegaaien handel natuurlijk een volmondig ja van mijn kant .

gr

van Tuijl
15-06-2012, 13:17
ik heb niets tegen deze wetgeving, mits er een uitzondering wordt gemaakt op eieren en jongen die verstoten worden.

ik had echter al begrepen dat hier een uitzondering op werd gemaakt dus, puik voorstel

stefkee
15-06-2012, 13:26
ik heb niets tegen deze wetgeving, mits er een uitzondering wordt gemaakt op eieren en jongen die verstoten worden.

ik had echter al begrepen dat hier een uitzondering op werd gemaakt dus, puik voorstel

Ach Achterpoortjes zullen er altijd wel zijn vrees ik.

Josly
15-06-2012, 15:52
Hallo,

Bij welke vogels en door welke omstandigheden komt de soort schimmelziekte voor waar Daniel in een ander topic over had/heeft.
Waarschijnlijk de meest voorkomde schimmelziekte van het ogenblik. Waar een zekere gevaar inschuilt, zeker wat betreft de chronische vorm. Die zorgt, veroorzaakt, hersenletsel, hersenbeschadiging. Waar bij vogels meer en meer een soort epilepsie ziekte voorkomt.
Handopfok is een van de grootste oorzaken wat betreft deze schimmelziekte. In de eerste plaats bij lori soorten.
Broedmachien, handopfok zal toekomst gericht gecatalogeerd worden, worden aanzien als professioneel, commercieel.

www.vogelcafe.nl/showthread.php?t=17027

stefkee
15-06-2012, 16:51
Hallo,

Bij welke vogels en door welke omstandigheden komt de soort schimmelziekte voor waar Daniel in een ander topic over had/heeft.
Waarschijnlijk de meest voorkomde schimmelziekte van het ogenblik. Waar een zekere gevaar inschuilt, zeker wat betreft de chronische vorm. Die zorgt, veroorzaakt, hersenletsel, hersenbeschadiging. Waar bij vogels meer en meer een soort epilepsie ziekte voorkomt.
Handopfok is een van de grootste oorzaken wat betreft deze schimmelziekte. In de eerste plaats bij lori soorten.
Broedmachien, handopfok zal toekomst gericht gecatalogeerd worden, worden aanzien als professioneel, commercieel.

www.vogelcafe.nl/showthread.php?t=17027
Gaan ze dan evolueren naar een soort van Belgische toestand wat betreft Honden/katten? 1 nest honden kan als particulier, vanaf 2de nest ben je profesioneel en dien je taksen te betalen? Of iets in die trend?
Zou de toevallige door omstandigheden overgegaan tot handopvok vrijwaren van Professioneel kweker te worden.

Los daarvan vermoed ik dat we binnen x jaar toch naar een soort van belastingen zullen gaan op onze vogels(bij verkoop). Het verplicht (jaar)ringen zou een logiche erste stap zijn, want dat betekent dat je ingeschreven bent, daarna dien je je kweeknummer ergens te registreren en vanaf dan kunnen ze perfect zien hoeveel ringen besteld = zoveel euro = zoveel belastingen.
Ik denk dat er zoiets in Duitsland bestaat. Zoveel ringen besteld = zoveel vogels in stock. Niet zoveel vogels/ringen in stock = verkoop. Evenwel niet zeker dat dit juist is en hoe het precies werkt, daar mijn duits gebrekkig is en dit uit 2de hand komt!

van Tuijl
15-06-2012, 19:53
dat is toch ook raar, want dan ga je er hier vanuit dat iedere ring voor een jonge vogel telt. ik weet niet hoe het met jou zit maar hier blijven ieder jaar een aantal ringen over.

moet je dan je ringen, die overblijven, terug opsturen zodat "men" weet hoeveel vogels je hebt gekweekt? en krijg je dan ook nog je geld terug van die ringen.

ik weet niet hoe of wat maar echt waterdicht is het niet

stefkee
15-06-2012, 21:23
dat is toch ook raar, want dan ga je er hier vanuit dat iedere ring voor een jonge vogel telt. ik weet niet hoe het met jou zit maar hier blijven ieder jaar een aantal ringen over.

moet je dan je ringen, die overblijven, terug opsturen zodat "men" weet hoeveel vogels je hebt gekweekt? en krijg je dan ook nog je geld terug van die ringen.

ik weet niet hoe of wat maar echt waterdicht is het niet

Ja ik heb er ook over, maar die moet je bijhouden, het zou zelf zover gaan dat jecde ringen van dode jonge vogels moet recupereren
Maar zoals gezegd het fijne weet ik er niet van, zal eens zoeken of ik iets vind

van Tuijl
16-06-2012, 17:55
dankje, ik ben benieuwd naar de uitkomst.

nog iets: hoe zit het met (jonge) vogels die hun ring kwijt raken. je weet wel, je ringt je jonge vogels en je was te vroeg dus de ring glijd van het pootje af. soms vind je deze ring niet meer terug.

larslambooij
27-06-2012, 16:11
aan de ene kant een leuke wet maar aan de andere kant hoeft dit van mij niet hoor.
heeft de partij voor de dieren zeker weer verzonnen?

want ze kunnen deze wet nooit controleren. als iemand vogels met handopfok wil groot brengen doet hij dat gewoon en niemand die er wat van ziet.
en als iemand er wat van ziet, zegt hij gewoon dat de ouders het jong niet voerden. en niemand die zijn ongelijk kan bewijzen dusja..

begrijp me goed. ik ben geen voorstander van handopfok zonder goede reden maar met deze wet los je niks op.

hier gaan ze natuurlijk allemaal geld inpompen en dan is de wet er en dan gaan ze bedenken hoe ze het uit kunnen voeren.

dan kunnen ze kortwieken ook gelijk maar verbieden want een vogel hoort te vliegen.

zo zou leewieken van sierwatervogels ook verboden worden in 2014 ( dacht ik, weet het jaartal niet zeker) maar ook hier lossen ze niks mee op. door deze wet moeten de watervogels in volieres gehouden worden waardoor ze minder ruimte krijgen bij veel liefhebbers. het zijn namelijk nog wilde dieren en uit stress zullen ze wegvliegen als ze in weides gehouden zouden worden en zo krijg je dus faunavervalsing en de meeste zullen het waarschijnlijk niet eens overleven.

dus.. om mn punt nog maar eens duidelijk te maken:
wat een belachelijke wet, ben ik het totaal niet mee eens.

larslambooij
27-06-2012, 16:16
De misstanden komen vooral voor
bij de midden- en grote papegaaiensoorten die als huiskamervogel worden verkocht. Dit betreft onder
meer poicephalus papegaaien soorten, pionus papegaaien, amazonepapegaaien, ara’s, kaketoes, grote en
kleine vasapapegaaien, grijze roodstaartpapegaaien, kraagpapegaaien, edelpapegaaien en caïques. Bij de
parkieten, zoals grasparkieten, valkparkieten, hangparkieten, en kleine papegaaien, zoals agapornissen en
andere dwergpapegaaiensoorten, komen de geconstateerde problemen minder vaak voor

de ara is trouwens geen papegaai maar een parkiet

van Tuijl
27-06-2012, 17:38
aan de ene kant een leuke wet maar aan de andere kant hoeft dit van mij niet hoor.
heeft de partij voor de dieren zeker weer verzonnen?


die partij had laatst nog een prachtig voorstel: 2 euro belasting EXTRA op iedere kilo vlees.... (tel uit je winst, of dikke verlies als het om de consument gaat.)


dan kunnen ze kortwieken ook gelijk maar verbieden want een vogel hoort te vliegen.

agree

van Tuijl
27-06-2012, 17:40
de ara is trouwens geen papegaai maar een parkiet

kun jij dit bevestigen?

larslambooij
27-06-2012, 18:05
kun jij dit bevestigen?

ja.. de ara is geen papegaai maar een parkiet

larslambooij
27-06-2012, 18:10
[QUOTE=van Tuijl;182199]die partij had laatst nog een prachtig voorstel: 2 euro belasting EXTRA op iedere kilo vlees.... (tel uit je winst, of dikke verlies als het om de consument gaat.)

de mensen die het al niet breed hebben eten dan dus geen vlees meer omdat 2 euro extra per kilo echt schreeuwend duur is.. dan vraag ik me af of dat wel zo verstandig is om te doen.

als je nou meer vraagt voor plofkippen of het biologische vlees juist wat goedkoper maakt.. daar heeft iedereen meer profijt van denk ik

Henk Adelerhof
27-06-2012, 18:11
Ik denk dat van Tuijl bedoelt, of je dat kunt onderbouwen, bewijzen kan overleggen
:)
alleen ja zeggen lijkt mij ook niet genoeg. :)

Maar volgens mij is het een papagaaiachtige:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Papegaai

larslambooij
27-06-2012, 18:24
natuurlijk kan ik het onderbouwen.. ik roep niet zomaar wat :P

allereerst is de informatie op wikipedia niet altijd even betrouwbaar.
dit word er door jan en alleman opgezet en ook al noemen veel mensen mijn barrabandparkieten ook al papegaaien, het zijn en blijven parkieten.

het verschil tussen parkiet en papegaai zit niet in de grootte.
kijk maar naar agaporniden. dat is een papegaaiensoort, ze worden niet voor niks "dwergpapegaaien" genoemd.
het verschil zit het hem in de staart.
papegaaien hebben altijd een stompe staart
parkieten hebben altijd een lange staart.

dat is eigenlijk het enigste verschil tussen parkieten en papegaaien.

ik hoop dat ik het zo duidelijk heb onderbouwd.
onduidelijkheden hoor ik graag.

van Tuijl
27-06-2012, 20:31
(voor de duidelijkheid ik ben een duivenliefhebber)

een kenmerk van een duif is bijvoorbeeld dat hij 2 of 1 ei(eren) legt.

een kenmerk van een duif is bijvoorbeeld dat ze over het algemeen genomen monogaam zijn.

een kenmerk van een duif is zijn karakteristieke snavel, de duiven familie is één van de weinig die water kan 'zuigen'

maar hoe zit het dan met De Tanduif (Didunculus strigirostris) is dat nu een parkiet/papegaai of een duif?

vooropgesteld: ik deel de mening dat wikipedia niet de meest betrouwbare bron is maar goed. er staan ook dingen op die niet anders dan waar kunnen zijn.

zoals:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papegaaien kijk a.u.b. naar de cladogram onderaan

zo zie je bijvoorbeeld dat het Ara geslacht, het meest verwant is aan de grijze roodstaartpapegaaien

dat cladogrammetje vind ik wel erg duidelijk

larslambooij
29-06-2012, 21:39
ze zeggen ook dat de valkparkiet nauw verwant is aan de kaketoe maar toch is het geen kaketoe maar een parkiet.

ik geef toe dat uiteindelijk alle parkieten en papegaaien tot het hetzelfde geslacht horen. namelijk Psittaciformes (papegaai-achtigen)
maar in de nederlandse benamingen is het zo dat het verschil tussen parkiet en papegaai afhangt van de lengte van de staart.

ik studeer management dierverzorging en heb het nagezocht in mn lesmateriaal en ook hier staat dat de ara werelds grootste parkiet is.

Ton Koek
30-06-2012, 00:16
Ook lesmateriaal is samengesteld door mensen, mensen vergissen zich weleens.

Daarnaast, Nederlandse namen zou je eigenlijk moeten vergeten, die zaaien alleen maar verwarring.

Papegaaiachtigen op zich is geen geslacht maar een orde met daarin 3 families, de geslachten zijn ondergebracht binnen die 3 families. De soortnaam bestaat altijd uit de geslachtsnaam plus een of meer achtervoegsels. Een van die geslachten is Ara.

larslambooij
30-06-2012, 19:07
Dan geloof je het niet.. Ik kan nog 20 keer uitleggen waarom het zo is maar je hoeft het niet te geloven natuurlijk.

Ik heb het aan beide leraren nog eens nagevraagd en aan een man die de titel aviculturist draagt en stoas hoge school heeft gedaan en zei allen hebben bevestigd dat de ara een parkiet is en geen papegaai.

Ik weet het dus 100% zeker..

andre 44
30-06-2012, 20:58
voor zo ver ik het weet is een ara een papagaai en geen parkiet

van Tuijl
30-06-2012, 21:42
kan kan me beter vinden in de interpretatie van Ton,

de Nederlandse benaming van parkiet en papegaai kun je beter achter je laten.

(voor mij is en blijft een Ara een papegaai)

we kunnen het Ara geslacht ook gewoon Ara's noemen...

ps. Lars mag ik vragen waar jij je opleiding volgt? ik ga zometeen namelijk ook HBO doen.

larslambooij
01-07-2012, 07:26
kan kan me beter vinden in de interpretatie van Ton,

de Nederlandse benaming van parkiet en papegaai kun je beter achter je laten.

(voor mij is en blijft een Ara een papegaai)

we kunnen het Ara geslacht ook gewoon Ara's noemen...

ps. Lars mag ik vragen waar jij je opleiding volgt? ik ga zometeen namelijk ook HBO doen.

Ja, dat mag.. Ik doe mijn opleiding aan het Groenhorst College in Barneveld, ik doe mbo 4, en volgens mij doen ze geen hbo opleidingen.

van Tuijl
01-07-2012, 13:54
oke, ja misschien had ik het woordje 'ook' niet moeten gebruiken,

is dat niet die school waar Jan Hartman ook bezig is?

volgend jaar ben ik student aan de HAS Den Bosch, met de opleiding Toegepaste Biologie

larslambooij
01-07-2012, 20:46
Jan hartenman gaf daar inderdaad les. Maar stopt op deze school. Voor meer info moet je maar even op zijn website kijken. Ik weet niet of ik die hier mag noemen.

rupicola
18-07-2012, 16:28
volgens de meest recente geruchten wordt het eerder genoemde Besluit houdende regels met betrekking tot houders van dieren (Besluit houders van dieren) per 1 januari 2013 van kracht.

Daniel
18-07-2012, 17:32
Hans,

Ik zou zeggen dat het wel iets zekerder is dan een gerucht. Indien de processen lopen zoals verwacht zal het deze datum ingevoerd gaan worden.

Daniel
18-07-2012, 17:35
En om te reageren op een discussie die ik gemist had. De discussie parkiet of papegaai is niet erg relevant dit is een taalkundig onderscheid en geen biologisch. En daarnaast een die varieert in gebruik.

rupicola
19-07-2012, 09:05
Aangezien de lucratieve activiteiten hiermee behoorlijk in het geding gaan komen is -zoals verwacht- het 'gespartel' vanuit het zgn. huiskamercircuit inmiddels ook al losgebroken.

Zoals ik in bericht #2 van dit topic al heb aangegeven ben ik zeer benieuwd naar de uitvoering van deze regelgeving en met name de strafbaarstelling voor degenen die de fysieke scheiding niet persoonlijk uitvoeren, maar er direct of indirect wel aan meewerken.

Ofwel wat is/wordt er geregeld ten aanzien van het koop aanbieden, te koop vragen, vervoeren van en met het oog op de koper/eindgebruiker/consument . . . het onder zich hebben van niet zelfstandige (nest)kuikens.

Ton Koek
19-07-2012, 17:58
In een fraaie mail die ik kreeg van een groepje handelaren, staat o.a. dat het wegnemen van een natuurbroedkuiken bijzonder veel stress zal opleveren.

Kennelijk geldt dat niet als eieren geroofd worden of jongen direct weggehaald worden, zet ze in een plastic bak en spuit ze vol met pap tot de volgende leek ze koopt, dat is nog eens dierenliefde... :mad:

van Tuijl
21-07-2012, 14:50
In een fraaie mail die ik kreeg van een groepje handelaren, staat o.a. dat het wegnemen van een natuurbroedkuiken bijzonder veel stress zal opleveren.

Kennelijk geldt dat niet als eieren geroofd worden of jongen direct weggehaald worden, zet ze in een plastic bak en spuit ze vol met pap tot de volgende leek ze koopt, dat is nog eens dierenliefde... :mad:

nou he? hoe liefelijk is het om jonge vogeltjes in boterhammenzakjes te vervoeren. of om kolibries langs je riem mee te smokkelen en ze in de vliegtuig WC eventjes bij te voeren.

nick buitendijk
25-07-2012, 21:17
Kunnen ze niet beter verplicht stellen dat iedere papegaai/parkietachtige
Getest zijn op de 5 meest voorkomende ziekte voor ze door verkocht worden
Volgens mij is dat een veel groter probleem als hand opfok jongen

Las van de week een stuk over kds Pdd
Daar stond geschreven dat 30% van de kromsnavels
En 50% van de bonte boeren er mee besmet is waar kan je dan over een paar jaar nog gezond vogeltje kopen? Als je dan de handopfokmgaat verbieden
Worden er toch hoop soorten behoorlijk uitgedund kennis van me heeft prachtig koppel rosse kaketoes broeden goed alleen de jongen worden niet gevoerd door middel van handopfok kan die meerdere mooie vogels jaarlijks
Grootbrengen dit is toch voorkomend probleem bij de kaketoes
Handopfok verbIeden en niks aan de ziektes doen gaat de goede kant zo!!!

van Tuijl
25-07-2012, 21:24
Kunnen ze niet beter verplicht stellen dat iedere papegaai/parkietachtige
Getest zijn op de 5 meest voorkomende ziekte voor ze door verkocht worden
Volgens mij is dat een veel groter probleem als hand opfok jongen

Las van de week een stuk over kds Pdd
Daar stond geschreven dat 30% van de kromsnavels
En 50% van de bonte boeren er mee besmet is waar kan je dan over een paar jaar nog gezond vogeltje kopen? Als je dan de handopfokmgaat verbieden
Worden er toch hoop soorten behoorlijk uitgedund kennis van me heeft prachtig koppel rosse kaketoes broeden goed alleen de jongen worden niet gevoerd door middel van handopfok kan die meerdere mooie vogels jaarlijks
Grootbrengen dit is toch voorkomend probleem bij de kaketoes
Handopfok verbIeden en niks aan de ziektes doen gaat de goede kant zo!!!

daar heb je een punt Nick. nu rijst bij mij de vraag op. is het zo dat jij als mens, een Homo sapiens, een ziekte kan overbrengen doordat je handopfok toepast.

nu heb ik hier geen directe ervaring mee, misschien dat dit al eens onderzocht is.

nick buitendijk
25-07-2012, 21:36
Nu weet ik niet of je door middel van handopfok
Een ziekte kan over brengen maar of het handopfok vogel of natuurbroedvogel
Is er zijn ziektes die worden overgenomen door de jongen vogels
Pas na jaar of wat actief worden maar meestal zitten de jongen vogels al wel weer bij iemand anders zo gaat de ziekte steeds verder zonder er wat aan wordt gedaan als alle vogels getest zijn voor ze de deur uitgaan
Weet je zeker dat de ziekten niet ver komt ook bij jongen vogels


Gr. Nick

rupicola
26-07-2012, 15:15
Per 1 januari 2013 simpelweg verboden wordt om jonge dieren van ouders te scheiden voordat die jongen de zelfstandige status hebben bereikt.

Dit betekent dat het tam/vertrouwelijk maken van (meestal papegaaiachtigen) op een iets andere manier plaats zal moeten vinden dan tot nu toe als gebruikelijk werd beschouwd.

De hier en vooral ook elders ontstane ophef lijkt me wat buitenproportionele vormen te hebben aangenomen, want men hangt het tam en/of vertrouwelijk maken van jonge papegaaien in feite volledig op aan het met de hand grootbrengen van jonge vogels in combinatie met het scheiden van hun ouders.
Dit laatste is voor dat doel echter niet strikt noodzakelijk gebleken.

(omgekeerd kan men zich overigens afvragen hoe strikt noodzakelijk het handtam maken eigenlijk is, maar dat is een geheel ander verhaal)

van Tuijl
26-07-2012, 16:04
Per 1 januari 2013 simpelweg verboden wordt om jonge dieren van ouders te scheiden voordat die jongen de zelfstandige status hebben bereikt.

weet je ook of er een uitzondering wordt gemaakt op in de steek gelaten jongen?

rupicola
27-07-2012, 19:05
Omtrent uitzonderingsbepalingen heb ik nog niets kunnen vinden, maar Nederland een beetje kennende komen er vast nog wel wat uitzonderingen op de spreekwoordelijke regel.

carco
27-07-2012, 23:21
Tja en wie gaat dat allemaal controleren?
Op mp aanbieden kan niet meer bv.
Stel ik heb een nest met vogels, toevallig omdat ik een koppeltje heb, maar ik ring ze niet ( is wel verplicht maar wie weet dat ik deze vogels heb? niemand dus) Ik ga deze jongen met de hand grootbrengen en verkoop of geef ze aan kennissen.
Wie doet me wat? Niemand weet tenslotte dat ik kweek?
Ik vind het een beetje erg ver gezocht moet ik zeggen.
Er kan nooit volledige controle op uitgeoefend worden.
Trouwens al ring ik wel: de regering gaat bij iedere kweker langs om te kijken of je toevallig geen handopfokvogels heb zitten of zo:help

Groetjes: Caroline.

Ton Koek
28-07-2012, 13:50
Caroline, de wetgeving is ook niet bedoeld voor mensen als jij en ik. Het is bedoeld voor de mensen die nu op verkeerde wijze papegaaien fokken voor het geld, dus eieren of jongen wegnemen en de vogels "uitmelken", twee of drie legsels proberen met de hand groot te brengen.
Ook de handelaren die nu adverteren met "tamme babyvogels" worden zo aangepakt, een babyvogel is niet tam, die is volledig afhankelijk, een groot verschil.
Het is in het belang van de dieren, deze regels.

Goudengould
28-07-2012, 14:39
Zou het dan ook strafbaar zijn als je eieren onder japanse meeuwen of lachduiven laat uitbroeden? Of heb ik dat gemist?

carco
28-07-2012, 16:43
Caroline, de wetgeving is ook niet bedoeld voor mensen als jij en ik. Het is bedoeld voor de mensen die nu op verkeerde wijze papegaaien fokken voor het geld, dus eieren of jongen wegnemen en de vogels "uitmelken", twee of drie legsels proberen met de hand groot te brengen.
Ook de handelaren die nu adverteren met "tamme babyvogels" worden zo aangepakt, een babyvogel is niet tam, die is volledig afhankelijk, een groot verschil.
Het is in het belang van de dieren, deze regels.


Dat snap ik wel en vind dat ook een goede zaak, maar nogmaals hoe controleert men dit? Behalve dan dat het op mp ed niet meer kan.
Op vogelmarktplaats is het al niet toegestaan om niet zelfstandige vogels aan te bieden want dan wordt je advertentie verwijderd. Maar goed zijn ze wel zelfstandig weten ze toch nog niet of het handopfok is? Er kan niet van uitgegaan worden dat alle tamme vogels dat wel zijn want dat is dus niet zo?

Groetjes: Caroline.

vandijka1983
28-07-2012, 16:47
maar waneer gaat dit in dan

rupicola
31-07-2012, 09:41
Hier en daar (ander forums) is de discussie omtrent het wetsvoorstel van Bleker behoorlijk opgelaaid en ik constateer dat daarbij enkele feiten worden verdraaid.

Misschien heb ik daar met de door mij geschreven titel van dit zelfs wel aan bijgedragen!


Waar het in het wetsvoorstel allemaal om gaat en wat er per 1 januari 2013 dus aan zit te komen is het scheiden van niet zelfstandige jonge dieren en hun ouders.

Handopfok zoals dit doorgaans wordt toegepast, -het met de hand grootbrengen van jonge niet zelfstandige dieren in combinatie met het langdurig/definitief scheiden van de ouders- wordt verboden.


Handopfok in letterlijke zin wordt daarmee echter niet verboden!
Een jong dier kan bijvoorbeeld bijgevoerd- en regelmatig gehandeld worden,
mits deze tot zelfstandige leeftijd bij de ouders worden gelaten c.q. steeds wordt teruggeplaatst.

Een prima en beproefde manier om dieren tam te maken overigens!

Verder zag ik dat er ergens zelfs gesproken werd over een verbod op huiskamervogels.
Dit staat nergens omschreven in het wetsvoorstel en hiervan is dus ook in het geheel geen sprake!
Het staat een ieder vrij om jonge gezelschapsdieren tam te maken en deze
b.v. in de huiskamer te houden.

carco
25-09-2012, 09:18
Ik kwam deze advertentie tegen
(weet eigenlijk niet of linken mogen :help )Het is op de eerste foto duidelijk te zien dat het inderdaad papvogels zijn! Ik kon het niet laten haar te mailen wat de beweegreden is om dit te doen. Dit gaat echt veel te ver!

Wat kan je hier nu mee doen dan?
Op het moment ws. weinig, maar kan je zo iemand dus met ingang van januari aangeven?

Groetjes: Caroline.

RobK
25-09-2012, 11:38
Ik kwam deze advertentie tegen
(weet eigenlijk niet of linken mogen :help )


Ik heb de betreffende link aangeklikt maar de advertentie was reeds verdwenen. De link naar de niet meer bestaande advertentie heb ik in het bericht van carco daarna verwijderd.

Groet,

Rob.

rupicola
25-09-2012, 11:40
Op dit moment is mij even niet bekend of de voorstellen al definitief zijn behandeld en of 1 januari 2013 inderdaad de ingangsdatum gaat worden.

Zoals bekend is men in Den Haag eerst en vooral druk is met de verdeling van het pluche!

carco
25-09-2012, 11:44
Oké, ik heb nl ( en nog een aantal)aangifte bij marktplaats gedaan betreffende deze advertentie. Het ging om vogels die vanaf het ei groot gebracht worden met de foto's erbij.
Misschien is de advertentie daardoor verwijderd? Geen idee: zou een goed begin wezen in ieder geval.
Jammer dat er verder nog niets bekend is wat je met deze mensen kan doen.

Groetjes: Caroline.

RobK
25-09-2012, 12:23
Jammer dat er verder nog niets bekend is wat je met deze mensen kan doen.


Ik zou zeggen; bak koffie mee gaan drinken en horen wat de argumenten zijn om datgene te doen, wat ze doen. Indien nodig kan je dan altijd nog eens wat andere argumenten aandragen.

Groet,

Rob.

carco
25-09-2012, 17:40
Als het inderdaad diegene is waarvan ik hoor dat het is, is dat onbegonnen werk.

Animal
25-09-2012, 20:16
Als het inderdaad diegene is waarvan ik hoor dat het is, is dat onbegonnen werk.


Zolang er vraag naar tamme vogels is zal handopfok blijven bestaan.
Het gaat gewoon om het geld.

carco
25-09-2012, 22:23
Klopt, maar vanaf de eerste dag gaat echt nergens om

larslambooij
26-09-2012, 13:41
klopt.. maar je weet de voorgeschiedenis niet.
misschien zijn de ouders dood gegaan op het nest op voerden de ouders de jongen niet?

maar hoogstwaarschijnlijk gaat het gewoon om het geld inderdaad, en zo hebben de ouders nog sneller een tweede nest.
erg jammer en zulk soort praktijken zouden inderdaad verboden moeten worden.
maar ga het maar eens controleren.

carco
26-09-2012, 17:27
klopt.. maar je weet de voorgeschiedenis niet.
misschien zijn de ouders dood gegaan op het nest op voerden de ouders de jongen niet?

maar hoogstwaarschijnlijk gaat het gewoon om het geld inderdaad, en zo hebben de ouders nog sneller een tweede nest.
erg jammer en zulk soort praktijken zouden inderdaad verboden moeten worden.
maar ga het maar eens controleren.


Deze voorgeschiedenis is wel bekend, want minimaal 10 verschillende papegaaiensoorten. Staan zeer slecht bekend en is zlefs op tv geweest. Bedreigingen alom.
Helaas worden mensen die als hondenbroodfokker bekend worden heel hard aangepakt, maar gebeurt dit bij vogels nog steeds niet al zijn het bekenden bij dierenbescherming en al:mad:

Groetjes: Caroline.