PDA

Bekijk Volledige Versie : A.I.D controlewinterkoning
23-03-2007, 09:52
hallo luitjes,
Vertel mij eens hoe een controle van de AID gaat?
maw: wat zijn uw rechten,wat zijn uw plichten,wat mogen ze (controleurs) wel doen en wat niet,wanneer is een huiszoekingsbevel nodig en wanneer niet,mag men ze weigeren of mag men dit niet,wat gebeurt er als men overgaat tot in beslag name en wat gebeurt er als je dit niet wilt en een afstandverklaring niet tekend etc etc etc etc.
Dit onderwerp(topic hier) kan in de toekomst een leidraad gaan worden voor mensen,want een openbaar forum (de naam zegt het al) is voor iedereen toegankelijk.
maw vertel uw ervaring / mening,quot stukjes etc etc en zet dit hierop,zo kan men dan goed lezen wat wel en wat niet kan tav de vogels die in bezit zijn,ring, ( cites) soort en hoe men moet/kan handelen bij zo'n controle.
ben benieuwd wat er volgt (want ook hierover bestaat nog veel onduidelijkheid over).
gr

Henk3
23-03-2007, 14:12
Kijk hier maar ff.

http://www.aid.nl/taken

Ton Koek
23-03-2007, 16:15
Kort maar krachtig:

Voor het opsporingswerk beschikken de ambtenaren AID (net als de politie) over opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering (bijv. het aanhouden verdachten, het betreden van plaatsen en het in beslag nemen van voorwerpen).

winterkoning
24-03-2007, 11:10
geen persoonlijk ervaringen ,iemand?
bij mij kwamen ze eens een keer (de eerste keer,lang geleden)met groot vertoon (veel mensen en wagens)de dijk oprijden,stuk afgezet rondom mijn huis,na enige tijd alles gecontroleerd te hebben(vogels,vogelspullen,en schuren, incl diepvriezer) gingen ze met lege handen naar huis.

wat er sindsdien gebeurd is:
voor mijn mede dijkbewoners was ik toen gelijk betiteld alszijnde een boef en was dus vanaf die dag op voorhand schuldig (want de mens is nu eenmaal sensatiebelust en altijd heel snel met iets denken of denken te weten).
Nu is het zo dat ik mij daar weinig verder van aantrekt maar ik heb ook nog een gezin,vriendjes en vriendinnetjes kwamen toen opeens eventjes niet meer spelen (waarom?).
Sommige van de uit ons zeer conservatieve dorp wilden ook eventjes niet eens meer groeten of praten.
EN DIT ALLEMAAL VOOR EEN PAAR VOGELTJES.
Ik heb dit(en nog andere dingen) toen ook aan de AID gemeld en sindsdien zijn ze bij mij wel bijna elk jaar langs geweest maar wel in burger.
zo zie je maar het zijn ook allemaal gewoon mensen.
Ik heb toen ook gevraagd waarom ze bij mij kwamen,antw: men was getipt.
Mijn vraag door wie ,werd niet beantwoord (waarom niet? men mag wel mij schade doen berokkenen maar degene die dit heeft veroorzaakt mag ik niet weten?waarschijnlijk een jalours iemand).
Als de mannen(en vrouwen) komen bied ik ze altijd een bak koffie aan en blijft vriendelijk want IK heb toch niks te verbergen.
(maar vind het wel altijd zonde van de tijd die ik eraan kwijt ben).
heeft men wel iets te verbergen dan zou ik in iedergeval alle aangereikte info (zoals de links hierboven of in bv de bec en sec boekjes etc etc)goed doorlezen en nog eens bedenken ofdat die het allemaal wel waard is.
gr

Henk3
24-03-2007, 17:12
Hoi Winterkoning,

Ik hoop eigenlijk dat er wel een stukje in de plaatselijke krant is verschenen toendertijd, zodat ieder heeft kunnen lezen dat je nergens schuldig aan bent.
Helaas leven we in een wereld waar afgunst groot is. En een oordeel is zo geveld. Men verdiept zich niet in andermans zaken maar spreekt vaak zomaar wat uit. Dat is helaas niet alleen het geval als het om vogels gaat maar dat gaat gewoon veel verder en op allerlei gebied. Jammer maar helaas. Als ieder die de wereld wat verbeteren wil nou eens begint bij zichzelf en een oordeel aan de Rechtspraak over zou laten, dan waren wij al een stuk op de goede weg.

girlits
31-03-2007, 17:11
Ik heb gelezen dat er bij verschillende mensen een groot aantal<terecht of onterecht>vogels is meegenomen voor onderzoek door de aid volgens een van de gedupeerden kan het wel een half jaar duren voor hij zijn vogels terugkrijgt.Heeft de instantie die de vogels waaronder verschillende insekteneters de kennis en de nodige ruimte om deze vogels waarvan je de meesten ook nog eens apart moet houden in huis.En wat gebeurd er met vogels die dit niet overleven en je hele kweekseizoen wat naar de knoppen is? Worden die mensen als blijkt dat alles ok is dan schadeloos gesteld. Zomaar een vraag . groeten eddie

winterkoning
31-03-2007, 19:14
ik zou het je niet durven zeggen girlitz.
ik DENK dat dit niet te verhalen valt bij geen enkele instantie,ik denk dat daarvoor eerst weer een gerechtelijke procedure voor moeten zal worden gestart.en doe je dat voor de vogels? zoveel geld en tijd spenderen aan mischien opvoorhand hopeloze zaak,dit alles ligt natuurlijk aan de hoeveelheid vogels/geldwaarde waarover het gaat,toch?,ik denk niet dat je zoiets start voor een paar sijzen of barmsijzen,toch?
ook denk ik als ze de vogels in beslag nemen en jij tekend een afstandsverklaring (word toch vaak aan de onwetende vogelliefhebber opgedrongen) zowiezo geen enkelt recht van spreken meer hebt.
vroeger was het zo dat de gecontroleerde persoon zelf de vogels mocht blijven verzorgen totdat uitspraak was gedaan (maar dat is tegenwoordig niet meer).
De adressen waar de vogels naar toe gaan worden niet vrijgegeven dus met die verstanden zou ik niet kunnen zeggen ofdat men wel kennis van zaken of ruimtes hiervoor heeft.(maw is niet te beoordelen).
vogels kunnen overal doodgaan dus bewijs maar eens dat de oorzaak onkunde is,toch?
zomaar gedachtes over een gestelde vraag.
ook ik zou hierover wel eens een 100% goed antwoord willen zien verschijnen.

Henk3
01-04-2007, 08:52
De A.I.D. zou er naar mijn idee beter aan doen om tijdens onderzoek naar correctheid van de ringen, deze beter bij de liefhebber in het hok kunnen laten zitten. B.v. op straffe van een dikke boete als men tijdens het onderzoek de vogels laat verdwijnen. De eigenaar zou dan gewoon verplicht moeten worden om zolang de vogels goed te verzorgen. Want reken maar dat er vogels zijn die die inbeslagname niet zullen overleven.

Ton Koek
01-04-2007, 10:52
Ik heb juist gisteren gehoord uit nogal betrouwbare bron gehoord dat dat ook de strategie vaak is tegenwoordig. De AID wil meer ondersteunend zijn dan alleen maar boeman. De AID is echt "onze vijand" niet.

henk
02-04-2007, 10:11
Op blz. 356 van de jaargang 2002 heeft in "Onze Vogels" een artikel gestaan over controles door de AID. Het is een artikel dat in samenwerking met de AID is opgesteld.
Ik weet niet of het nog helemaal "up tot date" is, maar in ieder geval de moeite van het lezen waard. Jammer ik heb het niet in digitale vorm kunnen krijgen.

Vriendelijke groet,
Henk

Henk3
02-04-2007, 12:58
CONTROLE DOOR DE AID OF DE POLITIE

Wat mag wel en wat mag niet!

Als de AID in een bepaald gebied actief is en een aantal voli&#232;res van liefhebbers controleert, dan is het snel overal bekend en kun je ook vreemde verhalen horen over wat er allemaal kan en niet kan. Nu het mogelijk is bijna alle vogels te houden, is de verwachting dat de controle ook zal toenemen, In overleg met de AID is onderstaand artikel geschreven, dat u inzicht geeft in deze materie en waarin de rechten en verplichtingen van de vogellielhebber staan, Voor de liefhebber van regeltjes is ook een verwijzing naar de wetsartikelen opgenomen,

Er wordt onderscheid gemaakt tussen toezichthoudend ambtenaar en opsporingsambtenaar. De bevoegdheden van de toezichthoudend ambtenaar en de verplichting van de gecontroleerde zijn vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, hoofdstuk 5, art 5,11 t/m 5,20, De bevoegdheden van de opsporingsambtenaar zijn vermeld in de Wet op de Economische Delicten, art 18 t/m 26, De ambtenaren van politie en Algemene Inspectiedienst zijn zowel toezichthoudend ambtenaar als opsporingsambtenaar. Een opsporingsambtenaar is bevoegd uw erf te betreden ter controle van de daar aanwezige vogels, Let wel dat controle ook mogelijk is zonder dat de houder aanwezig is.
Normaal zal men echter netjes aanbellen bij de voordeur en de controle aanzeggen.
Gebruikelijk is dat de controlerend ambtenaar u zal vragen uw medewerking te verlenen om het onderzoek mogelijk te maken door de vogels zodanig te laten zien, dat de ring kan worden gecontroleerd.
Het betreden van een woning is geregeld in de Algemene Wet op het Binnentreden.
Legitimatie door de ambtenaar is verplicht bij het betreden van een woning. Indien de ambtenaar op vrijwillige basis de woning mag betreden van betrokkene, zal hij zich eveneens legitimeren. Dus: de ambtenaar zal zich bij het betreden van een erf of woning, gevraagd dan wel ongevraagd legitimeren en het doel van zijn komst meedelen.
Wil de opsporingsambtenaar ook controle in uw huis uitvoeren, dan: heeft hij voor onderzoek in de woning een schriftelijke machtiging nodig. U dient duidelijk bezwaar te maken tegen binnentreden.
Onder woning wordt verstaan de plaats waar iemand zijn priv&#233; huiselijk leven leidt. Deze plaats is bestemd en wordt gebruikt voor leven en slapen. Tot de woning behoren niet de aan de woning verbonden ruimten die niet voor het huiselijk verkeer zijn ingericht en tevens apart toegankelijk zijn en niet via de woning worden betreden.
Wil hij ook nog uw woning (kasten, berging e.d.) doorzoeken, dan mag dat alleen op vertoon van een schriftelijke machtiging tot doorzoeken van de woning in het bijzijn van een officier van justitie of een politieambte-

naar die hiertoe is aangewezen (hulpofficier).
Ook dan moet u duidelijk uw wil kenbaar maken en dus bezwaar maken. Wanneer tegen de wil van de bewoner met een machtiging tot binnentreden of een machtiging tot huiszoeking toch het onderzoek heeft plaatsgehad, dan zal de opsporingsambtenaar het verslag van binnentreden tegen de wil van de bewoner uiterlijk op de 4de dag na die waarop in de woning is binnengetreden, toezenden aan degene die de machtiging heeft gegeven.
Processen-verbaal kunnen worden opgevraagd bij de griffie, meestal tegen een kleine vergoeding. U weet dan wat justitie u ten laste legt.
Als u de opsporingsambtenaar zelf binnen laat zonder dat u daartegen bezwaar maakt, door hem b.v. een kopje koffie aan te bieden, dan heeft hij deze machtiging niet nodig.
Constateert hij dan een strafbaar feit, dan kan hij handelend optreden.

Inbeslagname Hij kan ook tot inbeslagname bijv. van uw vogels besluiten. U krijgt dan een bewijs van ontvangst Een bewijs van ontvangst van inbeslaggenomen voorwerpen/goederen wordt door de verbalisant ingevuld en ondertekend.
Dit bewijs wordt zo mogelijk ter plaatse uitgereikt, maar kan ook per post worden toegezonden. Het is verstandig erop te attenderen dat u wenst dat individuele kenmerken van uw vogels in het bewijs worden vermeld, dus bijv.
de ringnummers.
Hoewel op dit punt de voorlichting wel eens anders is geweest, wordt erop gewezen dat het de ambtenaar niet is toegestaan de houder als opslaghouder aan te wijzen. Indien vogels c.q. goederen in beslag worden genomen, zullen deze gedeponeerd moeten worden op een daarvoor bestemde plaats. In het Handhavingsdocument Flora- en Faunawet is vermeld dat de inbeslaggenomen vogels ALTIJD uit het verkeer moeten worden genomen. De opsporingsambtenaar kan u ook verzoeken om vrijwillig afstand te doen van de inbeslaggenomen goederen (vogels, vangmiddelen e.d.) en daarvoor te tekenen.
Als u echter van mening bent dat deze inbeslagname onterecht is, moet u hiervoor niet tekenen.

Informatie via de vogelbonden Op het bondsbureau is een administratie bijgehouden als bedoeld in artikel 9 van het Vogelbesluit 1994. Ook onder de nieuwe regelgeving is zo'n administratie verplichting.
Onder de nieuwe regelgeving moet deze administratie zelfs eens per drie maanden aan het ministerie van LNV ter beschikking worden gesteld. In het belang van het opsporingsonderzoek naar vermoedelijke strafbare feiten kan de toezichthoudend ambtenaar of opsporingsambtenaar (politie of AID) inzage eisen in deze ringenadministratie.

Enkele punten die u als leidraad kunt gebruiken bij controle van uw vogels.
• Als de opsporingsambtenaar zich (aan uw voordeur) bij u meldt, zal hij zich legitimeren en het doel van zijn komst meedelen. Informeer dan duidelijk naar zijn naam en namens welke bevoegde dienst hij de controle uitvoert en vraag hem zo nodig zich te legitimeren. (noteer naam en dienst waartoe hij behoort)
• Vergezel de opsporingsambtenaar en blijf hoffelijk.
• Op vragen die u in moeilijkheden kunnen brengen, bent u niet verplicht te antwoorden.
• Vinden er handelingen plaats die het welzijn van uw vogels nadelig be&#239;nvloeden, meld dat dan aan de opsporingsambtenaar en protesteer hiertegen.
• Verleen zo nodig medewerking aan de controle door bijv. zelf de vogels te vangen.
• Bij een eventuele inbeslagname kunt u verzoeken als voorlopig opslaghouder te worden aangesteld, maar gezien de richtlijn van justitie zal daaraan geen gevolg worden gegeven. Vraag, naar welk asiel de vogels worden gebracht
• Als men u verzoekt vrijwillig afstand te doen van het inbeslaggenomen voorwerp of goed en dan wel een afstandsverklaring te tekenen, moet u zich realiseren dat u die vogels of goederen niet meer terugkrijgt.

winterkoning
02-04-2007, 13:53
bedankt henk3,
zo weer een stukje duidelijkheid.
mischien een goede tip? print dit bovenstaande verslagje uit en houd het binnen handbereik in uw hok,zodat u bij een controle geen dingen doe ,waarvan u later spijt van krijgt maw ,als u eerst dit of een ander artikel omtrent dit onderwerp (controle aid) eerst leest (voor dat u de inspecteur toelaat)zal u geen gekke/domme dingen doen omdat u overrompeld bent door de controle/aanwezigheid inspecteur/politie.
zo iet dergelijks was/is ook te lezen in het laatst uitgegeven sec-boekje.
maar tegenwoordig mag men niks meer zomaar overnemen en publiceren.

Ton Koek
02-04-2007, 22:43
Dank voor de duidelijke uitleg Henk.

Eén vraag: je schreef: In het Handhavingsdocument Flora- en Faunawet is vermeld dat de inbeslaggenomen vogels ALTIJD uit het verkeer moeten worden genomen.

Waar staat dat dan? Ik kan het nergens vinden in dat document.
Ik hoorde zaterdag van de secretaris van C.O.M. namelijk precies het tegenovergestelde. Wie is er niet goed op de hoogte?

Henk3
03-04-2007, 08:00
Geen dank allemaal,

Ik heb dit document ingescand als bewerkbare tekst uit onze vogels blz 356, jaargang 2002. Ik heb er zelf dus geen tekst aan bijgevoegd. Het staat hier zoals dat in het artikel van onze vogels ook staat. En Ton, zoals moderater henk al schreef, het artikel is van 2002 dus kleine wijzigingen zouden mogelijk kunnen zijn. Maar ik mag toch aannemen dat men vanuit de vogelbond wel op de hoogte is van de gang van zaken. Dit artikel is immers in samenwerking (in overleg) met de A.I.D. tot stand gekomen. Je zou de link in de balk misschien even door kunnen mailen naar die secretaris van de C.O.M. en hem daar zijn commentaar om kunnen verzoeken. Zodat dat weer hier in deze toko neergezet kan worden.
====================
Kijk ook even hier want hier kun je het zwart op wit lezen: Openbaar ministerie, De Flora en faunawet.

http://www.om.nl/dossier/milieu/_milieu_documenten/126/128/

Een snede hieruit:
Levende dieren en planten

Bij de afhandeling van geconstateerde overtredingen dienen de aangetroffen illegale specimina of producten daarvan altijd uit het verkeer genomen te worden (inbeslagname of vrijwillig afstand laten doen).

henk
15-04-2007, 11:33
Het artikel zoals Henk 3 dat digitaal heeft weergegeven is voorgelegd aan de AID en klopt vandaag de dag nog precies.

Vriendelijke groet,
Henk

Henk3
16-04-2007, 07:46
Mooi Henk, dan is dat ook weer opgelost. Nu kunnen degenen die dat willen het uitprinten, plastificeren en in het vogelverblijf ophangen.

Bart Braam
17-04-2007, 08:42
Dank voor de duidelijke uitleg Henk.

Eén vraag: je schreef: In het Handhavingsdocument Flora- en Faunawet is vermeld dat de inbeslaggenomen vogels ALTIJD uit het verkeer moeten worden genomen.

Waar staat dat dan? Ik kan het nergens vinden in dat document.
Ik hoorde zaterdag van de secretaris van C.O.M. namelijk precies het tegenovergestelde. Wie is er niet goed op de hoogte?

Hallo Ton

De tekst waar door Henk3 en Henk (moderator) OVER WORDT GESPROKEN is correct. Dit is de wettelijke tekst en daaraan is nog steeds niets veranderd.
Mijn gezegde was dat de AID geen boemannen zijn en in alle gevallen zullen trachten correct met ieder geval om te gaan.
Maar laat duidelijk zijn dat indien een strafbaar feit wordt geconstateerd, er geen souplesse is en zeker volgens de wettelijke regels wordt gehandeld.
Dus inbeslagname van de vogels.

Vriendelijke groeten
Bart Braam
Secretaris C.O.M. Nederland

Ton Koek
17-04-2007, 11:18
Hallo Bart

Dank voor je uitleg.
Ik had het anders begrepen die zaterdag.
Nu is het weer voor iedereen duidelijk, daar ging het om.

vogelfreak
04-05-2007, 20:23
wij vogelliefhebbers hebben niet zo vaak last van aid maar als je kijkt naar veeboeren enzo die hebben voor 1 klein ding al de aid voor de deur staan
en als het zo door gaat in nederland gaan er heel wat mensen stoppen met het boeren leven en gaan ze allemaal failiet alleen al door de aid die dan (bijv hun dieren inbeslag neemt omdat ze geen blik in hebben de register niet klopt en nu moet ook al elk paard pony shetlander een chip in een keer tegen het stroom draad en de chip is kapot en dan komen ze controleren en is de chip er niet en krijg je een boete van een paar duizend euro en dan wordt je niet blij terwijl je ze wel gechipt hebt)

het gaat niet over vogels maar het is tenminste wat over de aid

ps een blik is een nummer in het oor met het ubn!

Henk3
19-05-2007, 23:38
Deze is misschien ook wel eens goed om te lezen: (http://www.vogelbescherming.nl/documents/pdf-files/vogelhandel_2007.pdf